Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkół w Zalesiu

Deklaracja dostępności

Deklarujemy podjęcie czynności mających na celu zapewnienie dostępności niniejszej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do niniejszego serwisu internetowego.

Strona internetowa winna być zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Zespół Szkół w Zalesiu oświadcza, że zapewnia stałą dostępność prowadzonej strony internetowej  zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://zszalesie.szkolna.net/

Data publikacji strony internetowej: 19.10.2022 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 19.10.2022 r.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

a) mapy oraz szkice odręczne są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

b) filmy i zdjęcia zamieszczane na stronie są opatrywane napisami dla osób niesłyszących i słabosłyszących,

c) strona jest responsywna - dostosowuje wielkość wyświetlanych elementów do wielkości (rozdzielczości) monitorów urządzeń mobilnych,

d) zamieszczone na stronie internetowej grafiki, w tym fotografie, posiadają opisy alternatywne - tekstowe lub głosowe, uruchamiane po ich wskazaniu kursorem,

e) strona internetowa placówki jest dostosowana do korzystania ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarek internetowych, np. drukowanie = ctrl + P, zapisanie na nośniku = ctrl + S, przeniesienie do kolejnego elementu na stronie = tab, przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie = shift + tab, przewinięcie strony w górę = pgup, przewinięcie strony w dół = pgdn, powiększenie całej zawartości strony ctrl + „+”, pomniejszenie całej zawartości strony = ctrl + „−”,przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony = ctrl + „0”, przejście na górę strony = home, przejście na dół strony = end.

Oświadczenie sporządzono dnia 19.10.2022r.. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt - adres poczty elektronicznej  zalesieluk@poczta.onet.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół im. ks. Stanisława Brzóski w Zalesiu, Zalesie 141, 21-400 Łuków

Do budynku prowadzi 1 wejście główne oraz 1 boczne.  Do wejść prowadzą schody, przy których znajdują się podjazdy dla wózków.

Sekretariat znajduje się na parterze na prawo od wejścia.

Zespół Szkół w Zalesiu posiada własny parking, nie ma wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Pogoda

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: